OolderVeste
Logo Logo

Ondergrondse constructies

Bij de ontwikkeling van OolderVeste zijn maatregelen getroffen om het plan te beschermen tegen overstroming en kwelwater. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de getroffen maatregelen - een kade, ophoging van het gebied en ontwateringsvoorzieningen - effectief zijn bij extreem hoog water (de ‘1 keer op 1250 jaar’-norm) én geen nadelige gevolgen hebben voor de waterhuishouding in de omgeving. 

Bij de totstandkoming van deze maatregelen is niet voorzien in de aanleg van ondergrondse constructies, bijvoorbeeld kelders, zwembaden, vijvers en zitkuilen. Om mogelijke wateroverlast in OolderVeste te voorkomen staat het bestemmingsplan de aanleg van ondergrondse constructies in principe niet toe. Gaandeweg de ontwikkeling van het plan rees de vraag of de aanleg van kelders of zwembaden toch mogelijk kon zijn.

Nader onderzoek

Ingenieursbureau Fugro heeft in opdracht van OolderVeste BV de invloed van ondergrondse constructies op de verticale grondwaterstroming (kwelwater) en de horizontale grondwaterstroming in de ophooglaag onderzocht. De conclusie van het onderzoek is dat er op bepaalde locaties in OolderVeste beperkte mogelijkheden bestaan voor de aanleg van ondergrondse constructies. Het Fugro-onderzoek heeft betrekking op de mogelijke wateroverlast in het plan veroorzaakt door ondergrondse constructies bij een hoogwaterstand. Op de veiligheid van het gebied hebben deze constructies geen invloed.

Kwelwater en ontwateringsnorm

Als eis aan ondergrondse constructies wordt o.a. gesteld dat deze het grondwaterniveau tot maximaal 25 à 30 centimeter onder de begane grondvloer (de ontwateringsnorm) mogen laten stijgen. Dit niveau wordt bepaald door de kwelwaterstijging bij hoogwater én de barrièrewerking van ondergrondse constructies in de ophooglaag in de horizontale grondwaterbeweging. Voor de kwelwaterstijging is de dikte van de kleilaag bepalend, voor de barrièrewerking de dikte van de ophooglaag van zand en de ligging van de constructie hierin. Omdat beide lagen plaatselijk variëren in OolderVeste kwam Fugro tot de conclusie dat er locaties zijn waar in principe wél (beperkte) ondergrondse constructies (met aanvullende maatregelen) mogelijk zijn, en locaties waar dat zeker niet mogelijk is.

Criteria voor de aanleg van ondergrondse constructies

Op basis van het Fugro-rapport hebben OolderVeste BV en de gemeente Roermond samen een aantal duidelijke richtlijnen geformuleerd. De richtlijnen zijn maatgevend wil een initiatiefnemer in aanmerking komen om toestemming te krijgen voor aanleg van ondergrondse constructies in OolderVeste. De richtlijnen zijn vertaald in het vigerende bestemmingsplan. Hierin is een omgevingsvergunning opgenomen voor het bouwen onder aanlegniveau en een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

Omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen onder aanlegniveau

Als voorwaarde wordt aangehouden dat de onderzijde van het bouwwerk ten minste 50 cm boven de kleilaag ter plaatse gesitueerd wordt. Daarnaast moet worden voldaan aan de ontwateringsnorm van 25 tot 30 centimeter onder de begane grondvloer zoals deze is bepaald in het Fugro-rapport. Om te voldoen aan de ontwateringsnorm mag het bouwpeil van de woning met maximaal 10 cm worden verhoogd. Tevens mag de ingreep niet leiden tot het verminderd functioneren van het eventueel ter plaatse aanwezige drainagesysteem.

Om blijvend te voldoen aan deze ontwateringsnorm zullen in veel situaties ter plekke extra maatregelen getroffen moeten worden, bijvoorbeeld de aanleg van een ringdrainage of verhoging van het bouwpeil. Het correct aanleggen, het functioneren en het onderhoud van een ringdrainage is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de koper.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wat betekent dit voor jou?